2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Pozvánka

Vážené dámy a pánové,

péče o diabetiky vyžaduje velmi úzkou mezioborovou spolupráci. Na letošním hradeckém sympoziu se budeme věnovat jednak stále aktuálnímu tématu léčby diabetu, dále problematice vázající se specificky k ženám – diabetičkám a rovněž hojení ran u diabetiků.
Do všech těchto oblastí budete uvedeni postgraduálními přednáškami, kterých se ujali přední experti v příslušných oborech a značný prostor bude vyčleněn i pro panelové diskuse.

První blok bude věnován moderní antidiabetické léčbě i lékovým interakcím. Do druhého
a třetího bloku jsou zařazeny přednášky, vztahující se k problematice nejen gravidity diabetiček, ale také mimotělního oplodnění, sexuálním otázkám, urogenitálním infekcím,
i gynekologickým tumorům. Tématu hojení ran a praktické ukázky ošetřování ran u diabetiků se týká čtvrtý přednáškový blok.

Těším se, že se spolu opět setkáme 23. a 24. října 2015 v Muzeu východních Čech.


doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí Centra a subkatedry diabetologie
FN a LF UK v Hradci Králové